Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
GIỚI THIỆU
Chức năng, nhiệm vụ
3/10/2016 4:13:55 PM

 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Quỹ) là một tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng huy động, tiếp nhận và quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập; Quỹ được thành lập theo Quyết định số 427/QĐ-CT ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và được tổ chức lại theo Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Tổ chức lại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum.

      Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Rà soát, ký kết hợp đồng, tiếp nhận và quản lý nguồn tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng;

2. Vận động, tiếp nhận và quản lý các nguồn tài chính ủy thác khác; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước;

3. Tiếp nhận, quản lý tiền trồng rừng thay thế;

4. Đại diện cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải trả tiền ủy thác về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh;

5. Lập Kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh và dự toán chi phí quản lý hàng năm theo quy định;

6. Rà soát, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, thực hiện các hoạt động kỹ thuật theo dõi, đánh giá chất lượng dịch vụ môi trường rừng;

7. Xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định;

8. Quản lý, sử dụng, tạm ứng, thanh, quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các bên liên quan theo quy định;

9. Tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của các bên liên quan trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc nộp tiền chi trả của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng;

10. Tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, dự án và các hoạt động phi dự án do Quỹ hỗ trợ;

11. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đối tượng được hưởng nguồn tài chính do Quỹ hỗ trợ;

12. Thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính, thống kê, kế toán và kiểm toán; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ cho cấp có thẩm quyền;

13. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về đối tượng, hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ;

14. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về tình hình thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng của địa phương hằng năm theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP;

15. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan;

16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc quy định.

  

  
Tin liên quan:
Icon  Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
TIN MỚI

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy

Lịch công tác tuần từ ngày 15/7/2024 đến ngày 19/7/2024

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy

Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tham gia Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi năm 2024

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy

IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1213855
Số người online: 36
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC