Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
GIỚI THIỆU
Tổ chức bộ máy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
3/10/2016 4:14:24 PM

I. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Chủ tịch HĐ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐ: Giám đốc Sở NN &PTNT

Thư ký Hội đồng là Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; các thành viên còn lại gồm: đại diện lãnh đạo Sở Tài Chính, đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng/Phó phòng các phòng ban chuyên môn, Trưởng ban Ban thanh tra nhân dân và Bí thư Chi đoàn thuộc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum.

II. BAN KIỂM SOÁT QUỸ

1. Ban Kiểm soát có 03 thành viên, giúp Hội đồng quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành. Ban kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm;

2. Trưởng ban Ban kiểm soát do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản lý;

3. Các thành viên khác của Ban kiểm soát do Chủ tịch Hội đồng quản lý bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban kiểm soát.

III. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

Giám đốc: Hồ Thanh Hoàng

Phó Giám đốc: Lê Quang Thái

Phó Giám đốc: Vũ Văn Bắc

Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Mộng Huyền

VI. CÁC PHÒNG BAN CỦA QUỸ

1. Phòng Tổ chức - Kế toán

2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

3. Phòng Hành chính

  
Tin liên quan:
Icon  Chức năng, nhiệm vụ
Icon  Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1158958
Số người online: 12
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC