Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
GIỚI THIỆU
Phòng Tổ chức - Kế toán
3/14/2016 10:23:30 AM

PHÒNG TỔ CHỨC - KẾ TOÁN

1. Tổ chức bộ máy: Có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các nhân viên nghiệp vụ, làm việc theo chế độ thủ trưởng.

2. Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc công tác điều hành hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về các lĩnh vực: Kế toán tài chính, tổ chức, thi đua, khen thưởng.

2.1. Công tác kế toán tài chính:

- Tham mưu Lãnh đạo tiếp nhận và quản lý nguồn tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng, tiền trồng rừng thay thế; vận động, tiếp nhận và quản lý các nguồn tài chính ủy thác khác; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước;

- Tham mưu Lãnh đạo quản lý, sử dụng, tạm ứng, thanh, quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các bên liên quan theo quy định; giải ngân tiền trồng rừng thay thế cho các chủ rừng để thực hiện trồng rừng thay thế theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật, chấp hành đúng quy định về định mức chi tiêu tài chính theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và các quy định khác có liên quan. Hằng năm, xác định kết quả tài chính, thực hiện trích lập các loại quỹ theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo nghĩa vụ thuế đúng chế độ và thời gian quy định. Cung cấp thông tin cần thiết cho cấp trên và các cơ quan chức năng khi có yêu cầu và được sự đồng ý của Giám đốc.

- Tham mưu lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đối chiếu, thu hồi công nợ tiền dịch vụ môi trường rừng của các đơn vị sử dụng DVMTR và tiền trồng rừng thay thế của các đơn vị chủ dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp phải nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của UBND tỉnh.

- Phối hợp Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật tham mưu Lãnh đạo cơ quan:

+ Xây dựng kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm, dự toán chi phí quản lý hàng năm của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định;

+ Tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của các bên liên quan trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc nộp tiền chi trả của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng;

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; tiền trồng rừng thay thế và nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện công việc liên quan đến công tác kế toán, tài chính.

- Thực hiện việc lưu trữ chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán, tài chính đầy đủ, theo quy định.

2.2. Công tác tổ chức:

- Tham mưu Giám đốc trong việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước; Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện sau khi có quyết định.

- Tham mưu xây dựng ban hành các văn bản và các quy định liên quan đến công tác tổ chức đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan. 

- Phối hợp với phòng Hành chính xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định, nội quy làm việc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đảm bảo theo quy định.

- Tham mưu công tác ký Hợp đồng lao động, bố trí sử dụng, đánh giá cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ người lao động và giải quyết chế độ chính sách khác đối với công chức, người lao động theo quy định của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và của Nhà nước.

- Tham mưu giải quyết khiếu nại, những vấn đề liên quan đến công chức, người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; quản lý, bổ sung dữ liệu và lưu trữ hồ sơ, lý lịch của công chức, người lao động. Theo dõi, thống kê, báo cáo về số lượng, chất lượng công chức, người lao động cơ quan theo quy định.

- Theo dõi, tham mưu thực hiện xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng ngạch đối với công chức, người lao động theo quy định của Nhà nước.

- Theo dõi, tham mưu giải quyết chế độ nghỉ phép của công chức, người lao động cơ quan.

- Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho công chức, người lao động cơ quan.

2.3. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và sáng kiến kinh nghiệm.

- Tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và báo cáo cho cấp trên, các cơ quan liên quan theo quy định.

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan, đề xuất các tiêu chuẩn, quy trình xét duyệt thi đua.

- Phối hợp với các đoàn thể cơ quan tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

- Tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng và Giám đốc về các trường hợp cá nhân, tập thể đạt thành tích.

- Đề xuất hình thức khen thưởng của cá nhân và tập thể trong cơ quan.

- Chịu trách nhiệm tham mưu Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở các nội dung liên quan đến sáng kiến, đề tài...

 2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giao.

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

NGUYỄN THỊ MỘNG HUYỀN

Tel: 

Email: nguyenthimonghuyen1@gmail.com

 

 

  
Tin liên quan:
Icon  Tổ chức bộ máy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Icon  Chức năng, nhiệm vụ
Icon  Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
813036
Số người online: 9
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC