Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
GIỚI THIỆU
Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
3/15/2016 2:16:43 PM

PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

1. Tổ chức bộ máy: Có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các nhân viên nghiệp vụ, làm việc theo chế độ thủ trưởng.

2. Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc công tác điều hành hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về các lĩnh vực: Kế hoạch, kỹ thuật, truyền thông.

2.1. Công tác kế hoạch

- Trên cơ sở dự toán được duyệt hàng năm và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, tham mưu Giám đốc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định (kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR; kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR hàng năm;....).

- Xác định, thông báo số tiền DVMTR được chi trả trong năm cho các chủ rừng;

- Thông báo cho các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng kết quả quản lý, sử dụng tiền DVMTR do các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng đã ủy thác trong năm.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu Giám đốc:

+ Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét thông qua, trên cơ sở đó tham mưu Giám đốc trình UBND tỉnh phê duyệt;

+ Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Hội đồng quản lý Quỹ hàng năm.

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Kế toán tham mưu Giám đốc:

+ Tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của các bên liên quan trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc nộp tiền chi trả của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng;

+ Ký kết Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, thanh lý Hợp đồng đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải trả tiền ủy thác về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh;

+ Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về đối tượng, hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ;

2.2. Công tác kỹ thuật:

- Phối hợp với Phòng Tổ chức – Kế toán và các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, dự án và các hoạt động phi dự án do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh hỗ trợ.

- Tham mưu Giám đốc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát các đối tượng được hưởng nguồn tài chính ủy thác và do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hỗ trợ.

- Rà soát, xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR, thực hiện các hoạt động kỹ thuật theo dõi, đánh giá diện tích rừng cung ứng DVMTR (theo dõi, xác minh diện tích rừng cung ứng DVMTR của các chủ rừng đến từng lưu vực).

- Tham mưu Giám đốc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế thuộc lĩnh vực kỹ thuật.

- Định kỳ cuối quý, sáu tháng, một năm đối chiếu hồ sơ chi trả, ủy thác, hỗ trợ, hồ sơ hợp đồng thu hồi vốn với các phòng chuyên môn trước khi thực hiện công tác tổng hợp, phân tích đánh giá hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham mưu Giám đốc báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và cấp có thẩm quyền.

2.3. Công tác truyền thông:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm và phối hợp với Phòng Tổ chức - Kế toán lập dự toán thực hiện kế hoạch truyền thông trình Giám đốc phê duyệt, trên cơ sở đó, phối hợp với Tổ tuyên truyền và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch, dự toán được duyệt.

- Thường xuyên nghiên cứu, chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu tuyên truyền đảm bảo yêu cầu, phù hợp quy định và tình hình thực tiễn.

- Tham mưu Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo trong công tác truyền thông theo quy định.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

PHẠM VĂN THÀNH

Tel: 

Email: thanhktforest@gmail.com

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TRƯƠNG THANH HOÀNG

Tel: 

Email: hoangkontumfpdf@gmail.com

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ĐẬU XUÂN HÙNG

Tel: 

                Email: xuanhungktum@gmail.com                   

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
Tin liên quan:
Icon  Phòng Tổ chức - Kế toán
Icon  Tổ chức bộ máy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Icon  Chức năng, nhiệm vụ
Icon  Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
813003
Số người online: 14
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC