Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH
Hướng dẫn Quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với UBND cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
6/7/2019 4:02:13 PM

Nhằm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng, thực hiện việc quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và theo các quy định hiện hành, Liên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành văn bản số 01/HD-LN ngày 06/6/2019 hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác thuộc huyện, thành phố được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng; Hưóng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 03/HD-LN ngày 10/7/2018 của Liên ngành: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Chi tiết tải tại đây

Đoàn Năng Hùng-Phòng KHKT  
Tin liên quan:
Icon  Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
Icon  Sổ tay hướng dẫn quản lý tài chính Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng
Icon  Hướng dẫn thực hiện trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử
Icon  Sổ tay hướng dẫn trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng
Icon  Hướng dẫn Quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
Icon  Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Icon  THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH LÂM SINH
Icon  Thông báo chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2015.
Icon  Hướng dẫn công tác khen thưởng trong việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1185492
Số người online: 12
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC